Tinglys – unngå krangel og tap

Har du en eiendomsrett eller en begrenset rettighet i fast eiendom som ikke er tinglyst? Vi i Fru Justisia – din advokathjelp ser ofte at det oppstår tvistet knyttet til uryddige eiendomsforhold. For å unngår krangler i framtiden må man sørge for å få tinglyst rettighetene sine i dag!

Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. Det kan for eksempel være en eierandel i et hus, hytte eller en tomt, eller en bruksrettighet til et hus, en veirett over en tomt, forkjøpsrett eller panterett. Rettigheten blir ved en tinglysning registrert i Grunnboken; et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Når rettigheten er tinglyst har den fått rettsvern. Det betyr at rettigheten blir beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller en konkurrerende rettighet som du ikke vet om. Din tinglyste rettighet vil være beskyttet såfremt den konkurrerende rettigheten ikke er tinglyst, eller er tinglyst senere enn din rettighet. Med andre ord: først i tid, best i rett.

En  inngått avtale om en rettighet er like fullt gyldig mellom partene selv om den ikke er tinglyst. Imidlertid kan man, ved manglende tinglysning, risikere å tape selve rettigheten slik at man kun blir stående igjen med et erstatningskrav mot avtalemotpart.

Fru Justisia – din advokathjelp bistår deg gjerne med å klarlegge dine rettigheter og med å ordne tinglysning av dem. Vi holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.

 

 

Råd til gründere

Det kan bli kostbart å snuble inn i næringslivet – vær forberedt! er Fru Justisia – din advokathjelps klare råd til dem som starter egen bedrift.

Alle heier fram gründere. Ikke noe er bedre enn at folk setter sine ideer ut i livet, satser og skaper liv, produksjon og arbeidsplasser med nye virksomheter. På gründerdagen på Litteraturhuset i Fredrikstad førstkommende tirsdag vil Innovasjon Norge motivere og stimulere folk til å satse på gründervirksomhet.

Fru Justisia – din advokathjelp vil være til stede på gründerdagen i Fredrikstad for å gi gode råd. Til daglig gir vi råd til små og mellomstore bedrifter om de juridiske utfordringene en møter som selvstendig næringsdrivende. Dessverre ser vi at det er mange som ikke er føre var – og det å være etter snar kan bli ganske kostbart.

Du kan spare mye penger på å sørge for å trå riktig fra starten av, sette deg inn i relevant lovverk og ha skriftlige avtaler i orden. Det er nok å holde styr på med registreringer i riktige registre, passe på merverdiavgiftsregler- og innbetaling, regnskapslov og arbeidsmiljølov for å nevne noe.

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp tar oss av lovene og formalitetene, så gründerne kan bruke tiden sin på å utvikle sine produkter og talenter! Vi holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.

Tenåringer kan bryte avtaler

Barn og unge under 18 år har begrenset rett til å inngå avtaler, og ugyldige avtaler de har inngått kan derfor heves. Det følger av vergemålsloven at en mindreårig ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine egne midler. Dette vil si at en mindreårig i utgangspunktet ikke kan foreta disposisjoner som kjøp, salg, komme med gaveløfter, pantsette, bytte, utlån og utleie. Det finnes imidlertid viktige og praktiske unntak fra dette utgangspunktet i vergemålsloven kapittel 3.

En mindreårig som har fylt 15 år kan alene inngå avtale om opprettelse av konto for penger som den mindreårige har rett til å disponere på egen hånd, herunder egen inntekt og midler som er stilt til den mindreåriges rådighet. Den mindreårige har også rett til å disponere over kontoen ved kontante innskudd og uttak, og inngå avtale om bruk av betalingskort og nettbank/mobilbank.

Har en mindreårig brukt penger som han eller hun har i sin besittelse enten kontant eller på eget bankkort, men ikke hadde rett til å disponere over, vil avtalen være bindende såfremt avtalemotparten ikke kan bebreides.

Derimot kan en mindreårig ikke pådra seg gjeld. Det innebærer også at den mindreårige ikke kan inngå avtaler som innebærer løpende ytelser, for eksempel i forbindelse med et abonnement på et magasin eller mobile innholdstjenester. Vær klar over at man heller ikke etter fylte 18 år kan kreves for gjeld som man pådro seg som mindreårig.

En mindreårig kan også selv inngå arbeidsavtale etter fylte 15 år. Før fylte 15 år må den mindreåriges verger først samtykke til inngåelse av arbeidsavtale. En arbeidsavtale kan man selv si opp uansett hvor gammel man er.

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår i saker der det er inngått ugyldige avtaler med mindreårige. Vi gir også bistand og råd til bedrifter som retter sine tilbud mot mindreårige, slik at avtalene som måtte bli inngått er innenfor lovens grenser. Vi holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.

Vær godt skodd!

Vi går inn i den kalde og mørka tida med glatt føre, og Fru Justisia – din advokathjelp minner om reglene om vinterdekk:

Det er lovfestet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy at bilen skal være skodd etter forholdene, og alltid ha godt veigrep.

Fra og med 1. november til og med 2. påskedag 2016 kan man bruke piggdekk, og i landets tre nordligste fylker kan man det fra 16. oktober til 1. mai.  Det er også anledning til å bruke piggdekk utenom denne perioden dersom føret og været krever det. Det må føreren av bilen til enhver tid selv vurdere. Husk at krav om veigrep veier tyngre enn de oppgitte fristene. Det er lov å bruke piggfrie vinterdekk året rundt, men det anbefales ikke at det brukes i sommerhalvåret.

Vær også klar over at det fra og med 1. november og hele vinterperioden er et krav om at mønsterdybden på dekket er minimum 3 mm uansett om du bruker piggdekk, piggfrie vinterdekk eller sommerdekk. Utrykningspolitiet i Østfold, Follo og Romerike har nylig varslet at de nå vil trappe opp antall kontroller, spesielt fordi mange bevisst unngår å bytte dekk.

Følger du ikke reglene, kan du bli ilagt gebyr, det følger av https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen § 1. Eksempelvis kan det ilegges gebyr for ulovlig kjøring med piggdekk, kjøring med dekk under lovlig mønsterdybde og uten vinterdekk i perioden det er påbudt.

Husk også at i Oslo og Bergen må du betale et gebyr om du kjører med piggdekk (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437) Har du ikke betalt, vil du ved kontroll bli ilagt et tilleggsgebyr på kr. 750,-.

Fru Justisia – din advokathjelp AS anbefaler deg å sjekke dekka, og vær forsiktig på veiene når føret er glatt. God tur!

Vi gratulerer med nytt fylkessykehus på Kalnes i Sarpsborg!

I dag tidlig stengte dørene på Sykehuset Østfold Fredrikstad. Fylkets nye sykehus på Kalnes står nå klart for å ta imot pasienter som i dag flyttes fra Fredrikstad og for alle nye som med tiden måtte komme. Kalnes omtales som landets mest moderne helse-høyborg, og vi har stor tro på at sykehuset vil gi østfoldinger et godt helsetilbud.

Til tross moderne sykehus og dyktige ansatte kan det dessverre skje at personer blir skadet som følge av behandling eller manglende behandling. Dersom du som følge av en svikt har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging fra helsevesenet, kan du ha rett på pasientskadeerstatning hvis du har lidt et økonomisk tap og skaden ikke er for gammel.

Søknad om pasientskadeerstatning skal sendes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). På NPE sine nettsider finner du skademeldingsskjema du selv kan fylle ut og sende inn. En pasientskadesak kan by på vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger, og det kan være avgjørende for et godt resultat å ha bistand av advokat som har god kjennskap til reglene og systemet. Ta kontakt med oss dersom du er påført en skade som følge av behandling i helsevesenet og ønsker bistand i forbindelse med søknad om pasientskadeerstatning.