Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten i saker som anses å ha sto personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue

I noen saker må du ha en inntekt og formue som ligger under de grensene som er oppstilt i rettshjelpsloven for å oppfylle vilkårene til fri rettshjelp. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-

I følgende saker kan man få behovsprøvd fri rettshjelp:

 • Arbeidsforhold: Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse
 • Barnebortføring til utlandet
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven
 • Husleie: Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig
 • Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo
 • Menneskerettigheter: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen
 • Trygd: Klager om folketrygd og anke til Trygderetten
 • Voldsoffererstatning: Søknad eller klage

I følgende sakstyper har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel. I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2016 er 995 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks fem ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Fru Justisia – din advokathjelp bistår deg gjerne med å klarlegge om du har rett til fri rettshjelp i din sak. Vi holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.