Forslag til endringer i barneloven!

Barne- og likestillingsdepartementet vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, og har derfor nylig kommet med forslag til endringer i barneloven. Lovforslaget (Prop. 161 L (2015-2016) ligger nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen, og første behandling i Stortinget er planlagt 07.03.2017.

Lovforslaget går ut på flere endringer. Spesielt viktig er forslaget om at det i utgangspunktet skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Et slikt forslag innebærer at foreldre som ønsker noe annet enn felles foreldreansvar må melde fra om de ønsker en annen ordning.

Det er også foreslått å endre barneloven § 36 slik at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på en av ordningene foreldrene kan avtale. Vi bemerker at delt fast bosted ikke nødvendigvis betyr at barnet bor hos foreldrene annenhver uke, men at barnet bor betydelig tid hos hver av foreldrene. Muligheten for å avtale at barnet skal bo fast hos den ene av foreldrene vil deretter komme som andre alternativ i lovteksten. Dette endringsforslaget innebærer ikke noen realitetsendring, da det også i dag kan avtales delt bosted eller bosted hos en av foreldrene. Departementet mener imidlertid at denne endringen i praksis vil gjøre foreldrene mer oppmerksomme på muligheten for å avtale delt bosted for barnet. Husk at hvis endringen blir gjennomført må foreldrene fortsatt selv avtale hvor barnet skal bo fast – her er det ikke noen hovedregel for valg av ordning.

Det blir i lovforslaget tydeliggjort et mål om at foreldre og barn bør være enige når barnet skal flytte. Det innføres meklingsplikt hvis foreldrene er uenige. Det er også foreslått at varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder. I tillegg til dette er det foreslått å presisere i lovteksten at en ny sak kan reises for domstolene dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen.

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp synes det er et godt prinsipp at begge foreldrene skal ha mulighet til å være likeverdige omsorgspersoner. Uansett er det viktigste for barna at foreldrene blir enige og samarbeider. Hos Fru Justisia – din advokathjelp tilbyr vi både mekling mellom foreldrene, og vi tar prosessoppdrag dersom saken må til domstolene.

Hva er pliktdelsarv?

Mange er usikre når en kjær forelder dør; hvordan skal arven fordeles.

De nærmeste slektsarvingene til arvelater (den som er død og etterlater seg arv) er hans eller hennes barn. Arveloven omtaler arvelaters barn som livsarvinger, og arvelaters livsarvinger har rett på pliktdelsarv. Dersom barnet til arvelater er død før arvelater selv, går arveandelen videre til barnets etterkommere med lik andel på hver. Det er imidlertid beløpsmessige begrensninger for hvor mye barna og eventuelt barnas etterkommere har lovbestemt rett på å arve.

Regelen om pliktdelsarv finner en i arveloven § 29. Her heter det at 2/3 av arvelaters formue er pliktdelsarv til livsarvingene. Pliktdelsarven til livsarvingene er imidlertid aldri større enn kr. 1.000.000,- til hver av barna. Dersom barnet etter arvelater er død, men barnet har etterkommere, er beløpsgrensen også kr. 1.000.000,- til hvert barns linje, men likevel slik at hvert barn får minst kr. 200.000,-. Det som er igjen utover pliktdelsarven, kan arvelater fordele som den vil ved testament.

Virkningen av arvelovens § 29 kan illustreres med følgende eksempel:

Ola Nordmann har tre barn og en formue på kr. 6.000.000,-. To av hans barn, Per og Pål, er i live når han selv dør. Både Per og Pål har rett på kr. 1.000.000,- hver. Hans tredje barn, Espen, er død på tidspunkt for arvefallet. Espen etterlater seg imidlertid seks barn. Etter arvelovens regler har Ola Nordmanns seks barnebarn rett på pliktdelsarv med kr. 200.000,- hver. Dersom Espen i stedet hadde etterlatt seg kun 2 barn, ville kr. 1.000.0000,- gått til barnebarna med en lik andel på hver.

En arvelater kan ikke råde over livsarvingers pliktdelsarv i testament. Pliktdelsarven har med andre ord prioritet foran testament slik at livsarvingene får sin pliktdelsarv før de som er tilgodesett i testament får sin del.

Det er imidlertid viktig å kjenne til at dersom arvelater har en ektefelle som er i live på tidspunktet for arvefallet, har en ektefelles minstearv prioritet før livsarvingenes pliktdelsarv. Etter arveloven § 6 har en ektefelle rett til ¼ av arven når det er livsarvinger etter arvelater, men minstearven skal tilsvare 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (1 G er i dag kr. 92.576,-). Dette innebærer at ektefellen enten vil arve 1/4 eller 4 ganger folketrygdens grunnbeløp dersom det er mer enn ¼ av det arvelater etterlater seg.

Ta kontakt med Fru Justisia – din advokathjelp om du har spørsmål om arv eller trenger hjelp til arveoppgjør.

 

Vi utvider!

Det er plass for flere engasjerte, faglige dyktige jurister med hodet på rett plass og klienten i fokus her i kontorfellesskapet på Grålum Gård som Fru Justisia – din advokathjelp er en del av. Velkommen til å ta kontakt!