Karoline til Høyesterett

Etter et knapt år hos Fru Justisia – din advokathjelp, er advokat Karoline Bjerke Wangberg klar for å prosedere sin første sak i Høyesterett.

Det er lang vei til Høyesterett når en reiser en sak for domstolene: Denne saken startet i Forliksrådet høsten 2015, hvor han som var saksøkt ikke hadde advokat, og av uheldige årsaker ikke møtte opp. Dermed fikk han en fraværsdom mot seg. Da han kom med den til advokat Karoline Bjerke Wangberg, så hun at et avgjørende spørsmål faktisk ikke var rettskraftig avgjort, og tok saken videre til tingretten. Da klienten ikke fikk medhold der, anket hun saken til lagmannsretten, som heller ikke ga medhold. Da skrev advokat Karoline Bjerke Wangberg en solid anke til Høyesterett, som 30. og 31. mai skal behandles med muntlig forhandling i full avdeling. De fem dommerne skal vurdere hva som er rettskraftig avgjort ved fraværsdommen, og når et bevis kan anses for å være påberopt.

Det er svært få av ankene fra lagmannsrettene som slipper inn til behandling i Høyesterett. På sin hjemmeside skriver Høyesterett selv om dette:

«Nåløyet for å få saken inn til behandling i avdeling, er trangt både rettslige og faktisk. En streng “siling” er helt nødvendig for at Høyesterett skal få nok tid til å behandle de virkelig viktige sakene. Det er en oppgave for advokatene å overbevise ankeutvalget i Høyesterett om at akkurat hennes eller hans anke bør slippe frem til avdelingsbehandling. Oftest bør dette gjøres i en kort og konsentrert anke der det eller de prinsipielle spørsmål er løftet frem.»

– Jeg er utrolig glad for at Høyesteretts ankeutvalg var enig med meg om at dette er et prinsipielt spørsmål det er grunn til å vurdere nærmere, sier Karoline. – Nå gjenstår det å se om Høyesterettsdommerne også blir enige om at min vurdering av saken er den rette – kjempespennende!

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/Saksbehandling-og-ankeforhandling/

Uskifte

Uskifte er retten en gjenlevende ektefelle eller samboer har til å beholde avdødes eiendeler på bekostning av fordeling av arven med avdødes øvrige arvinger. Det gjelder forskjellige regler for uskifte for ektefeller og samboere.

Ektefeller

Der ektefellene kun hadde felles barn, kan gjenlevende selv velge om han eller hun ønsker å sitte i uskifte. Felles barn har ingen rett til å nekte utsatt fordeling av arv. Der avdøde har særkullsbarn, kreves imidlertid samtykke fra særkullsbarna for at gjenlevende skal kunne sitte i uskifte. De har rett til å kreve fordeling av arven dersom de ønsker det. Gjenlevende ektefelle kan da ikke nekte dem arv.

Der gjenlevende ektefelle blir sittende i uskifte, omfatter dette hele avdødes formue, også avdødes særeie der dette er bestemt i ektepakt eller arvingene etter avdøde samtykker.

Samboere

Rett til uskifte for samboere gjelder kun der samboerne har, har hatt eller venter felles barn. Der avdøde har særkullsbarn, kreves samtykke der gjenlevende ønsker å sitte i uskifte, tilsvarende som for ektefeller.

Retten til uskifte for gjenlevende samboer omfatter kun felles bolig med innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som samboerne brukte sammen. Det er også anledning til å gi gjenlevende samboer rett til å overta andre eiendeler, enten ved å fastsette det i testament eller ved at de øvrige arvingene samtykker.

Råderett

En ektefelle eller samboer som sitter i uskifte har full råderett over alt som tilhører boet. Det er imidlertid noen begrensninger i hva gjenlevende kan gjøre. Det er ikke tillatt å gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boet uten arvingenes samtykke. Gjenlevende kan heller ikke gi fullt eller delvis arveoppgjør til et begrenset antall av arvingene. Arvingene har på denne måten en slags sikkerhet mot at gjenlevende forvalter arven etter avdøde på en utilbørlig måte. Dersom gjenlevende opptrer i strid med disse reglene, kan arvingene kreve skifte eller også kreve erstattet det av arven som gjenlevende har forvaltet i strid med deres interesser.

Bortfall av retten til uskifte

Retten til uskifte faller bort dersom gjenlevende gifter seg på nytt eller blir fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området. Det er også adgang til å sette vilkår i samtykket til uskifte, slik som at det skal skiftes ved opprettelse av nytt samboerskap.

 

Fru Justisia – din advokathjelp gir kyndig hjelp innen arv og skifte. Ta kontakt med oss på post@frujustisia.no for en hyggelig prat!

 

#metoo i lovens navn

«Godt det ikke er noe metoo greier hos oss, her er arbeidsmiljøet toppers!» er det mange i lederposisjoner på arbeidsplasser som har tenkt tilfreds gjennom vinteren. Men hvor stor er bevisstheten rundt hvor grensene går og hva som egentlig skjer hos dere, spør Fru Justisia – din advokathjelp.

 Vi tilbyr foredrag på arbeidsplassen hvor vi går gjennom «#metoo i lovens navn», det vil si vi oppklarer spørsmål som: Hvor går de lovbestemte grensene for hva som er å regne som seksuell trakassering? Hva bestemmer arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers ansvar for et godt psykisk arbeidsmiljø? Hvilke systemer må være på plass på arbeidsplassen?

Informasjonen kan skreddersys den enkelte bedrift, hos Fru Justisia – din advokathjelp er vi godt kjent med flere bransjer både i privat sektor og offentlige etater. Varigheten kan være alt fra et lunsj-innslag til grundigere behandling og oppfølging over tid med involvering av ledelse og tillitsvalgte.