Forslag til endringer i barneloven!

Barne- og likestillingsdepartementet vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, og har derfor nylig kommet med forslag til endringer i barneloven. Lovforslaget (Prop. 161 L (2015-2016) ligger nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen, og første behandling i Stortinget er planlagt 07.03.2017.

Lovforslaget går ut på flere endringer. Spesielt viktig er forslaget om at det i utgangspunktet skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Et slikt forslag innebærer at foreldre som ønsker noe annet enn felles foreldreansvar må melde fra om de ønsker en annen ordning.

Det er også foreslått å endre barneloven § 36 slik at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på en av ordningene foreldrene kan avtale. Vi bemerker at delt fast bosted ikke nødvendigvis betyr at barnet bor hos foreldrene annenhver uke, men at barnet bor betydelig tid hos hver av foreldrene. Muligheten for å avtale at barnet skal bo fast hos den ene av foreldrene vil deretter komme som andre alternativ i lovteksten. Dette endringsforslaget innebærer ikke noen realitetsendring, da det også i dag kan avtales delt bosted eller bosted hos en av foreldrene. Departementet mener imidlertid at denne endringen i praksis vil gjøre foreldrene mer oppmerksomme på muligheten for å avtale delt bosted for barnet. Husk at hvis endringen blir gjennomført må foreldrene fortsatt selv avtale hvor barnet skal bo fast – her er det ikke noen hovedregel for valg av ordning.

Det blir i lovforslaget tydeliggjort et mål om at foreldre og barn bør være enige når barnet skal flytte. Det innføres meklingsplikt hvis foreldrene er uenige. Det er også foreslått at varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder. I tillegg til dette er det foreslått å presisere i lovteksten at en ny sak kan reises for domstolene dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen.

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp synes det er et godt prinsipp at begge foreldrene skal ha mulighet til å være likeverdige omsorgspersoner. Uansett er det viktigste for barna at foreldrene blir enige og samarbeider. Hos Fru Justisia – din advokathjelp tilbyr vi både mekling mellom foreldrene, og vi tar prosessoppdrag dersom saken må til domstolene.