Barnevernrett

Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas godt nok.

Dersom barnevernstjenesten etter nærmere undersøkelser mener at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, kan det flyttes fra hjemmet og foreldrene fratas omsorgen. Barnevernet skal først vurdere om det kan settes inn hjelpetiltak som kan bidra til å skape god nok omsorg i hjemmet.

En sak om omsorgsovertakelse skal bringes inn for Fylkesnemnda for sosiale saker, som avgjør om barnevernets beslutning om å frata foreldrene omsorgen for barnet er riktig. Foreldre som har blitt fratatt omsorgen for sine barn har som utgangspunkt rett til samvær med barna.

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår foreldre og barn i barnevernssaker. Staten dekker utgiftene til advokat i saker om omsorgsovertakelse.

Se rettshjelploven

Har du noen spørsmål? Skriv til oss.

  • Unngå sensitive opplysninger
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.